Wypożyczalnia AWOS

Polityka Prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo

Twoich Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Wynajmującego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, a także wdrożonych środków ich ochrony. Polityka prywatności zawiera również wiadomości na temat praw związanych z ochroną danych osobowych przysługujących osobom korzystającym z usług świadczonych przez Wynajmującego.

 

  1. Definicje

Wynajmujący –  Awos Airport Facility s.c. Bożena Palak, Nadia Palak Latusińska z siedzibą w Katowicach            (40-284 Katowice) przy ul. 1 maja 2,

Najemca/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez Wynajmującego,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

Umowa najmu – umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, w oparciu o postanowienia której Wynajmujący oddaje Najemcy w najem samochód na warunkach każdorazowo określonych w umowie, zaś Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu.

Współadministrator – zaufani partnerzy Wynajmującego tj. AWOS FINANCE spółka z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 maja 2, numer KRS 0000343641, oraz SENALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kornasa 11c, numer KRS 0000531400.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych są działający na zasadach współadministrowania danymi osobowymi, Wynajmujący oraz Współadministratorzy. Zasady współadministrowania danymi osobowymi, zgodnie z art. 26 RODO, reguluje osobna umowa pomiędzy Wynajmującym, a Współadministratorami.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 668330964, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego rodo@www.awos.com.pl

  1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wynajmującego w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy najmu i jej należytego wykonania przez Wynajmującego, a także utrzymywania kontaktu z Najemcą. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach polegających, m.in. na przesyłaniu ofert handlowych Wynajmującego, oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Wynajmującego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe Użytkowania są przetwarzane także celem chronienia prawnie uzasadnionego interesu Wynajmującego, w szczególności lecz niewyłącznie w razie konieczności wykonania zobowiązań nałożonych na Wynajmującego przez Organy administracji publicznej, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Miejską lub też wszelkie inne służby i instytucje publiczne (przykładowo w razie konieczności wskazania sprawcy wykroczenia zarejestrowanego przez urządzenie typu fotoradar). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wynajmującego i Współadministratorów w celach związanych z wykonaniem umowy najmu, a także są przekazywane podmiotom zajmującym się wykonywaniem działalności marketingowej na rzecz Wynajmującego (w razie wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika). Dane osobowe Użytkowników są również udostępniane Współadministratorom, przy użyciu tych samych środków, jak użyte przez Wynajmującego, a ponadto w takich samych celach.

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych.

W celu prawidłowego skorzystania z usług oferowanych przez Wynajmującego Użytkownik zobowiązany jest do podania swego imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, pełnego adresu zamieszkania oraz numeru e-mail. Obowiązek podania wskazanych danych osobowych jest podyktowany koniecznością umożliwienia formalnego zidentyfikowania Najemcy. Nadto, podanie tych danych jest uzasadnione koniecznością pełnego i prawidłowego wykonania umowy najmu przez Wynajmującego oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego. Wynajmujący informuje, iż brak podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy najmu z Wynajmującym bądź uniemożliwić Wynajmującemu prawidłowe świadczenie usług związanych z zawartą z Użytkownikiem umową najmu.

System Wynajmującego przydziela Użytkownikowi niepowtarzalny numer klienta. Numer klienta przyznawany jest w zależności od wybranej przez Najemcę kategorii usług oferowanych przez Wynajmującego. W razie skorzystania przez Najemcę z usług należących do różnych kategorii, system Wynajmującego może przyznać Najemcy więcej niż jeden numer klienta.

System Wynajmującego pobiera automatycznie dane Użytkownika dotyczące jego przybliżonej geolokalizacji oraz adres IP.

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyżej wskazane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizowania tych celów.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przez Wynajmującego przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Wynajmującego, a także do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Wynajmującego. Użytkownik, w szczególności ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wynajmującego, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych. Użytkownik posiada również prawo do uzyskania kopii danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Wynajmującego danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,

c) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

W sytuacji zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Wynajmującego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych – na czas potrzebny Wynajmującemu do sprawdzenia prawidłowości przetwarzanych danych,

b) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu;

c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez Wynajmującego, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Wynajmujący, przetwarzając dane osobowe tego Użytkownika.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, Wynajmujący niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w tychże celach.

Prawo do cofnięcia zgody.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie Użytkownika w przedmiocie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać złożone w dowolnej formie; w razie złożenia przez Użytkownika przedmiotowego oświadczenia w formie ustnej, Wynajmujący będzie uprawniony do żądania od Użytkownika potwierdzenia treści złożonego oświadczenia woli za pomocą trwałego nośnika danych (m.in. wiadomość e-mail, sms, dokument).

Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez Wynajmującego danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego  do organu nadzoru. Organem nadzoru w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po dniu 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ul. Stawki 2.

  1. Pliki cookies.

Wynajmujący stosuje pliki cookies, tj. gromadzi dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową Wynajmującego. Pliki cookies są bezpieczne dla Użytkowników i nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu ich urządzeń.

Wynajmujący stosuje pliki cookies jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, łącznie z ich całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez Wynajmującego plików cookies przez Użytkownika

Pilik cookies używają też serwisy, do których odwołuje się serwis Wynajmującego, np. Facebook. Także serwisy, do których linki mogą się znajdować na stronie internetowej Wynajmującego mogą używać cookies.

Użytkownik jest uprawniony do wyłączenie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swej przeglądarce. W takim przypadku jednak Wynajmujący nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania serwisu awos.com.pl.